20201229_obalka_61-2.jpg ISSN 1211-7250 (Print)
ISSN 2571-0605 (Online)


Přehled výzkumů 61 - číslo 2

20201229_obalka_61-2.jpg ISSN 1211-7250 (Print)
ISSN 2571-0605 (Online)

Kompletní číslo

Full issue

 

Obálka – Tiráž – Obsah – Editorial

Cover – Copyright page – Content – Editorial

 

Studie

Articles

 
Petra Goláňová, Balázs Komoróczy, Matěj Kmošek, Eva Kolníková, Marek Vlach, Michaela Zelíková
New metal and glass finds from the Late Iron Age in South Moravia (CZ). The contribution of citizen science to knowledge of the La Tene settlement structure in the Břeclav Region
Nové nálezy kovových a skleněných předmětů z mladší doby železné na jižní Moravě. Přínos občanské spolupráce k poznání laténského osídlení na Břeclavsku
Gabriela Dreslerová
Zvířecí kosti a kostry z raně středověkého sídliště v Brně-Medlánkách
Animal bones and skeletons from the early medieval settlement in Brno-Medlánky
Aleksandra Pankiewicz, Sylwia Siemianowska
Early medieval glazed objects from the Wrocław and Opole strongholds: function, origin and social significance
Raně středověké glazované předměty z hradů ve Wrocławi a Opoli: funkce, původ a sociální význam
Jiří Doležel
Středověký areál těžby stříbra Havírna u Štěpánova nad Svratkou: dokumentace v letech 2017–2019 a problém její interpretace
Medieval silver mining area Havírna near Štěpánov nad Svratkou: Documentation in 2017–2019 and the issue of its interpretation
Petr Žákovský, Patrick Bárta, Jiří Hošek, Klára Rybářová
Nový nález pozdně středověkého dlouhého meče ze Ždánického lesa
A new find of a late medieval long-sword from Ždánice Forest
 

Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2019

Overview of excavations in Moravia and Silesia 2019

 
Středověk a novověk
Middle Ages and Modern Times
 

Varia