20201229_obalka_61-2.jpg ISSN 1211-7250 (Print)
ISSN 2571-0605 (Online)


Přehled výzkumů 54 - číslo 2

Obsah
Studie a krátké články
Case Studies and Short Articles
Studien und kurze Artikel
 
Marek Hladík, Lumír Poláček. Interdisciplinárny výskum riečneho koryta a pozostatkov mosta medzi severozápadným podhradím a opevneným predhradím mikulčickej aglomerácie (archeologická analýza)
Stáhnout studii
 
Marian Mazuch. Předběžné výsledky záchranného výzkumu SZ úseku opevnění akropole raně středověkého mocenského centra Mikulčice-Valy
Stáhnout studii
 
Marian Mazuch, Marek Hladík. Grave Pit Modifi cations and Wooden Structures in the Great Moravian Graves and Their Information Potential for Cognition of the Social Structure of the Great Moravian Society
Stáhnout studii
 
Rudolf Procházka. Parcelní zástavba vrcholně středověkého Brna a její obyvatelé I. Dominikánská ulice 15-19, Kobližná 3
Stáhnout studii
 
Lenka Macháňová, Martin Hložek, Rudolf Procházka. Zoomorfní středověká plastika z Brna – Pekařské ulice
Stáhnout studii
 
Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2012
Overview of Excavations in Moravia and Silesia 2012
Übersicht den Grabungen in Mähren und Schlesien 2012
Stáhnout studii
 
 
Zprávy o činnosti  - Reports – Berichte
Stáhnout