20201229_obalka_61-2.jpg ISSN 1211-7250 (Print)
ISSN 2571-0605 (Online)


Přehled výzkumů 49

Studie a krátké články
Case Studies and Short Articles
Studien und kurze Artikel
 
 
Miroslav Králík, Jiří Svoboda, Petr Škrdla, Miriam Nývltová Fišáková
Nové nálezy keramických fragmentů a otisků v gravettienu jižní Moravy
New Finds of Ceramic Fragments and Imprints in the South Moravian Gravettian
stáhnout studii (8,9 MB)
 
Ladislav Nejman
A Re-interpretation of Early Upper Palaeolithic Assemblages from Stránská Skála: The Differences in Lithic Economy between the Aurignacian and the Bohunician Assemblages
Přehodnocení časně mladopaleolitických souborů ze Stránské skály: Ekonomické rozdíly mezi stránskoskalským aurignacienem a bohunicienem
stáhnout studii (1,6 MB)
 
Petr Škrdla, Mirian Nývltová Fišáková, Daniel Nývlt
Gravettské osídlení Napajedelské brány
The Gravettian occupation of the Napajedla Gate
stáhnout studii (15 MB)
 
Ľubomíra Kaminská, Małgorzata Kaczanowska, Janusz K. Kozłowski
Košice-Červený Rak and the Körös/Eastern Linear Transition in the Hornád Basin (Eastern Slovakia)
Košice-Červený rak a prechod od krišskej kultúry ku kultúre s východnou lineárnou keramikou v údolí Hornádu
stáhnout studii (5,4 MB)
 
Martin Kuča
Exploitation of raw materials suitable for chipped stone industry manufacture in the Moravian Painted Ware Culture in the Brno region
Využití surovin štípané kamenné industrie v kultuře s moravskou malovanou keramikou na Brněnsku
stáhnout studii (5,7 MB)
 
Jiří Juchelka
Závěr vývoje lužické kultury na Opavsku
Final phase of the Lusatian culture development in the Opava region
stáhnout studii (3,4 MB)
 
Miloš Čižmář, Jana Čižmářová, Martin Kejzlar, Eva Kolníková
Detektorová prospekce lokalit z doby laténské na Moravě
Metal Detector Prospecting of Sites from the La Tène period in Moravia
stáhnout studii (11 MB)
 
Naďa Profantová, David Vích
Raně středověké osídlení Malé Hané na pomezí Čech a Moravy
Early medieval Settlement of Malá Haná, Region on the Bohemian-Moravian Border
stáhnout studii (16 MB)
 
Marian Mazuch
Slovanské sídliště v poloze Mikulčice „Podbřežníky“
A Slavonic settlement in the Mikulčice „Pobřežníky“ site
stáhnout studii (6,4 MB)
 
Jiří Doležel
Středověká miskovitá (lotová) závaží v českých a moravských nálezech
Medieval cup nested weights in Bohemian and Moravian findings
stáhnout studii (4,8 MB)
 
 
Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2007
Overview of Excavations in Moravia and Silesia 2007
Übersicht den Grabungen in Mähren und Schlesien 2007
 
Paleolit a mezolit – Paleolithic and mesolithic – Paläolithikum und Mesolithikum
 
Neolit – Neolithic – Neolithikum
 
Eneolit – Eneolithic – Äneolithikum
 
Doba bronzová – Bronze Age – Bronzezeit
 
Doba železná – Iron Age – Eisenzeit
 
Doba římská a doba stěhování národů – Roman Age and Migration Period – Römische Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit
 
Středověk a novověk – Middle Age s and Modern Times – Mittelalter und Neuzeit
 
Zprávy o činnosti – Reports - Berichte