20201229_obalka_61-2.jpg ISSN 1211-7250 (Print)
ISSN 2571-0605 (Online)


Přehled výzkumů 48

STUDIE A KRÁTKÉ ČLÁNKY
 
 
Miriam Nývltová Fišáková
Sezonalita gravetttských lokalit na základě studia mikrostruktur zubního cementu savců
Seasonality of Gravettian sites based on study of mammal´s dental cement microstructures
stáhnout studii (11 MB)
 
Eugeniusz Foltyn, Edelgarda M. Foltyn, Janusz Krzysztof Kozłowski, Jan Maciej Waga
The Younger Phase of the Middle Palaeolithic in Upper Silesia
Mladší fáze středního paleolitu v Horním Slezsku
stáhnout studii (2,1 MB)
 
Petr Škrdla
Analýza povrchové části kolekce bohunicienu z lokality Tvarožná-Za školou
Analysis of the surface part of the Bohunician collection from the site of Tvarožná-Za školou
stáhnout studii (3,5 MB)
 
Petr Šída, Petr Pokorný, Petr Kuneš
Dřevěné artefakty raně holocenního stáří z litorálu zaniklého jezera Švarcenberk
Early Holocene wooden artefacts from the Lake Švarcenberk
stáhnout studii (6,2 MB)
 
Alena Hrbáčková
Osídlení lidu kultury s moravskou malovanou keramikou na území Modřic a v blízkém okolí na základě analýzy keramiky
The Moravian Painted Ware Culture settlement in the territory of Modřice based on pottery analysis
stáhnout studii (8,3 MB)
 
Eduard Droberjar
Neue Erkenntnisse zu den Fürstengrägern der Gruppe Hassleben Leuna-Gommern in Böhmen
Nové poznatky k bohatým kostrovým hrobům skupiny Hassleben-Leuna-Gommern v Čechách
stáhnout studii (2,8 MB)
 
Tomáš Zeman
Zur Chronologie der Siedlung Zlechov
K chronologii sídliště ve Zlechově
stáhnout studii (7,2 MB)
 
Lumír Poláček, Marian Mazuch, Marek Hladík, Andrea Bartošková
Stav a perspektivy výzkumu podhradí mikulčického hradiště
Stand und Perspektiven der Forschung zum Suburbium des Burgwalls von Mikulčice
stáhnout studii (2,0 MB)
 
Rudolf Procházka, Marek Peška
Základní rysy vývoje brněnské keramiky ve 12.-13./14. století
Grundlinien der Entwicklung der Keramik von Brno im 12.-13./14. Jahrhundert
stáhnout studii (8,4 MB)
stáhnout přílohu errata (53 KB)
stáhnout přílohu č. 1 (5,9 MB)
stáhnout přílohu č. 2 (2,8 MB)
 
 
Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2006
Overview of Excavations in Moravia and Silesia 2006
Übersicht den Grabungen in Mähren und Schlesien 2006
 
Paleolit – Paleolithic – Paläolithikum
 
Neolit – Neolithic – Neolithikum
 
Eneolit – Eneolithic – Äneolithikum
 
Doba bronzová – Bronze Age – Bronzezeit
 
Doba železná – Iron Age – Eisenzeit
 
Doba římská a doba stěhování národů – Roman Age and Migration Period – Römische Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit
 
Středověk a novověk – Middle Age s and Modern Times – Mittelalter und Neuzeit
 
Zprávy o činnosti – Reports - Berichte