20201229_obalka_61-2.jpg ISSN 1211-7250 (Print)
ISSN 2571-0605 (Online)


Zpráva o výzkumu

 

Příspěvek musí obsahovat následující prvky:
 
1.      Nadpis
Nadpis ve formátu „Obec (k. ú. katastrální území, okr. okres)“
Katastr uvádějte pouze v případě, pokud se obec skládá z více katastrů
Příklady:
BĚLÁ POD PRADĚDEM (K. Ú. ADOLFOVICE, OKR. JESENÍK)
BLUČINA (OKR. BRNO-VENKOV)
2.      Záhlaví
V záhlaví uvádějte tyto položky oddělené tečkami:
·         traťový název/ulice a č. p., parc. č.
·         dataci a kulturní zařazení
·         typ lokality
·         typ výzkumu
·         místo uložení nálezů včetně přírůstkového čísla
·         lokalizace výzkumu souřadnicemi GPS či zaměřením do ZM 1:10 000 (sběry, ojedinělé nálezy a další akce, jejichž přesná poloha není známa, zaměřte na jeden bod a uveďte poloměr kruhu, v němž akce proběhla)
 
Příklady:
„Hřebec“. Epigravettien. Ojedinělý nález. Povrchový průzkum.
 
Intravilán (ppč. 556/1). ÚK, KSPP. Vrstva. Záchranný výzkum.
 
„Za kostelem“, parc. č. 364/3. KLPP. Sídliště. Záchranný výzkum. Uložení nálezů: Vlastivědné muzeum Šumperk, přír. č. 11/2014.
 
Masarykovo náměstí 15 a 16, č. p. 67 a 65, parc. č. 103, 100 (akce A04/2012). Středověk, novověk. Město. Záchranný výzkum.
Zámek Kunštát č. p. 1, parc. č. 1226. Středověk. Hrad, sklepení. Geodetické práce.
Hrádek Burgstein. Vrcholný středověk. Fortifikace. Povrchový průzkum. Uložení nálezů: Vlastivědné muzeum Šumperk, přír. č. 12/2011, 5/2013.
 
3.      Vlastní text
Tělo textu stručně popisující nálezovou situaci a její interpretaci. Dodržte prosím max. 1500 slov a max. 2 obrázky (po dohodě s redakcí lze připojit více obrázků). Přikládejte český i cizojazyčný popis obrázků.
 
4.      Cizojazyčné resumé
Cizojazyčné resumé formulované v celých větách, shrnující základní informace o výzkumu do jednoho odstavce.
 
5.      Literatura
Seznam použité literatury dle redakčního standardu. Nezapomínejte uvádět vaše nálezové zprávy, ze kterých jste čerpali, důležité podrobné informace o výzkumu tak budou pro zájemce snáze dohledatelné.