20201229_obalka_61-2.jpg ISSN 1211-7250 (Print)
ISSN 2571-0605 (Online)


Citační pravidla

V časopisu Přehled výzkumů platí bibliografické odkazy a citace dokumentů vycházející z ČSN ISO 690 (01 0197), platné od 1. dubna 2011. Přesná citační pravidla základních informačních zdrojů uvádíme v příkladech níže.
 
Nezapomínejte uvádět vaše vlastní výzkumné nálezové zprávy! Ovšem pozor – nepublikované pracovní materiály (např. terénní dokumentaci) lze citovat pouze v případě, že jsou uloženy v nějakém archivu a lze je tedy citovat jako archivní pramen.
Upozornění: Názvy časopisů se rozepisují a u monografií a sborníků požadujeme místo vydání a název vydavatele.

V případě nedodržení níže uvedených citačních pravidel si redakce vyhrazuje právo vrátit rukopis autorovi k přepracování.
 
 
Příklady – citace dokumentů:

… most probably during the IS-6 or IS-5 stages (Johnsen et al. 1997).
… osídlena od raného středověku (srov. Janák, Kouřil 1991, 193–217; Měřínský 2000, 55–64).
… jak dokládají písemné prameny (CDB V–4, 26).
… osteologický materiál byl na lokalitě velmi bohatě zastoupen, jak dokládají svědecké výpovědi: „bylo tam hodně kostí a psi je tahali po návsi“ (Vomáčka, ústní sdělení).
 
Příklady – bibliografické odkazy:
 
Monografie:
Mlejnek, O. 2008
: Panská Lhota v raném novověku. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.
Svoboda, J., Havlíček, P., Ložek, V. 2002: Paleolit Moravy a Slezska. 2. aktualizované vydání. Dolnověstonické studie 8. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno.
 
Články:
Boháč, Z. 1967
: K lokalizaci Kosmovy mons Osseca. Český časopis historický 15, 747-756.
 
Příspěvky ve sbornících:
Ložek, V. 2002
: Vývoj přírody a podnebí. In: J. Svoboda (ed.): Paleolit Moravy a Slezska. 2. aktualizované vydání. Dolnověstonické studie 8. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, 38–47.
Žemlička, J. 2003: Stará cesta do Bechyňska. In: Z. Měřínský, V. Nekuda (eds.): Vnímání času a prostoru v přemyslovských Čechách. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 201–223.
 
Nálezové zprávy:
Hejhal, P. 2006: Jihlava - Staré hory. U mlékáren - kanalizace. FVM invest, s.r.o. Rkp. nálezové zprávy, č. j. 108/06. Uloženo: Archiv nálezových zpráv, Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
 
Disertační, magisterské, bakalářské diplomové práce a ostatní rukopisy:
Mlejnek, O. 2006
: Panská Lhota v raném novověku. Rkp. diplomové práce. Uloženo: Knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno.
 
Edice pramenů:
CDB: Codex Diplomaticus et Epistolaris Regni Bohemiae V–4. S. Dušková, V. Vašků (eds), Pragae 1993.
 
Archivní prameny:
Moravský zemský archiv Brno, fond G 371, kart. 1, i. č. 51, Opis urbáře Brtnického panství ze 30. let 16. století.